دوقلوهای 104 ساله چینی . این دو خواهرپیرترین دو قلوهای جهان هستند 

 

http://asriran.com/files/fa/news/1388/9/10/122556_368.jpg