دانا رام مرد هندی اهل راجستان سبیل های 135 سانتی متری خود را نشان می دهد . وی از سال 1988 که پدرش در گذشت ،  سبیل های خود را نزده است . پدر دانا رکورددار طول سبیل بود که نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است . طول سبیل های او 2 متر بود   

 

http://asriran.com/files/fa/news/1388/9/10/122555_876.jpg