تظاهرات اسلامگرایان (حزب التحریر)  اندونزیایی در روز جهانی  مبارزه با ایدز که در آن از دولت اندونزی می خواهند با اجرای احکام اسلام جلوی گسترش بیماری ایدز را بگیرند
 

http://asriran.com/files/fa/news/1388/9/10/122558_745.jpg