یک فعال مخالف جهانی شدن در تظاهراتی برای اعتراض به برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی در ژنو سوییس  

 

http://asriran.com/files/fa/news/1388/9/10/122562_496.jpg